41-400 Mysłowice
Górnicza 5/21

+48.602 507 232
adcreator@adcreator.pl

Regulamin Serwisu AdCreator

Regulamin serwisu internetowego z dn. 04.07.2018 r.

 

§ 1 Informacje ogólne

Serwis AdCreator (zwany dalej Serwisem), dostępny przez domenę adcreator.pl, składa się ze:

Właścicielem Serwisu jest firma:

AdCreator, Internetowa Agencja Reklamy, Krzysztof Hudzikowski
wpisana do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP 222-075-75-16, REGON 242971265,

zwana dalej Właścicielem.

 

§ 2 Znaki towarowe, opisy produktów, artykuły, obrazy oraz inne treści

1. Znaki towarowe zamieszczone w Serwisie są zastrzeżone i chronione prawem w Polsce. Bez pisemnej zgody Właściciela Serwisu nie mogą być kopiowane, powielane, przetwarzane, zmieniane, udostępniane ani w żaden inny sposób wykorzystywane.
2. Znaki towarowe partnerów Serwisu są przez Serwis wykorzystywane na podstawie odrębnych zgód ich właścicieli uzyskanych przez Serwis, prawa do nich przysługują ich właścicielom.
3. Opisy towarów oraz artykuły i każde inne zamieszczone w Serwisie treści są autorskie i chronione przez ustawę o własności intelektualnej. Treści te mogą jednak być kopiowane, powielane, przetwarzane, przesyłane i udostępniane tylko z podaniem źródła (linku do strony) z którego pochodzą (jako cytat), nie mogą jednak być zmieniane z podaniem źródła, chyba że zostanie to wyraźnie napisane, że osoba udostępniająca zmieniła udostępnioną treść pochodzącą z Serwisu (poda źródło).
4. Treści, o których mowa w § 8, pkt. 2, nie mogą w niezmienionej formie być częścią innej strony, witryny, bloga lub innego serwisu internetowego, którego właścicielem nie jest Właściciel Serwisu.
5. Obrazy i zdjęcia zamieszczone w Serwisie są pozyskane przez Serwis na podstawie obowiązujących umów z ich właścicielami albo są autorskie. Wszelkie prawa do nich są zastrzeżone, ich kopiowanie, powielanie, przetwarzanie i inne podobne czynności są zabronione i karane przez prawo na podstawie obowiązujących w Polsce i UE przepisów. W szczególności zarezerwowane jest prawo do znaku słowno-graficznego AdCreator (zwanego dalej Logo), który jest znakiem zastrzeżonym w Polsce.
6. Wszelkie używanie jakiejkolwiek innej zawartości pochodzącej z Serwisu jest zabronione bez pisemnej zgody Właściciela Serwisu.

 

§ 3 Regulamin Sklepu
1. Z regulaminem Sklepu można zapoznać się na stronie https://sklep.adcreator.pl/regulamin-pm-11.html
2. Inne dokumenty, takie jak Polityka plików cookies Sklepu, Polityka Prywatności Sklepu dostępne są bezpośrednio ze strony Sklepu http://sklep.adcreator.pl.

 

§ 4 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.  
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania Klienta droga elektroniczną.

 

Polityka prywatności z dn. 25.05.2018 r.

Polityka Prywatności Serwisu adcreator.pl

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku
z korzystaniem przez nich usług dostępnych pod adresami domeny adcreator.pl oraz wszystkich subdomen, dostępnych poprzez Serwis.

2. Administrator danych 
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma AdCreator, Internetowa Agencja Rekalmy, Krzysztof Hudzikowski
z siedzibą w Mysłowicach, ul. Górnicza 5/21, 41-400 Mysłowice, NIP 222-075-75-16, REGON 242971265
Kontakt do Administratora danych osobowych:
 

Adres korespondencyjny:  AdCreator, Internetowa Agencja Reklamy,
                                          Krzysztof Hudzikowski,
                                          41-400 Mysłowice,
                                          ul. Górnicza 5/21.

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


3. Bezpieczeństwo danych
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

4. Przetwarzanie danych osobowych
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy. Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu

Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy zasady:

 1. zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco osoby, których dane dotyczą (Użytkowników),
 2. minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,
 3. prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą,
 4. ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa),
 5. integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne,
 6. rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzając dane osobowe, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

5. Pozyskiwanie danych i ich rodzaj
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

W naszym serwisie zbieramy od Użytkowników następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;
 • adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru;
 • nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;
 • adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt;
 • adresy – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);
 • cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.

6. Zgody na przetwarzanie
Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Użytkownik może zgodzić się na to, aby wskazane powyżej dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach na stronach naszego Serwisu internetowego. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta poprzez kontakt z Administratorem danych.

Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Administratora - AdCreator, a także do celów statystycznych. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

Jeżeli udzielono zgody na otrzymywanie newslettera, jej odwołania dokonuje się mailowo lub klikając tutaj: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jeżeli zgody udzielono podczas zakładania konta Użytkownika w serwisie, jej odwołania dokonuje się przez kliknięcie przycisku znajdującego się tutaj: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


7. Cel przetwarzania
Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, zakupu w sklepie.

Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

 • dokonując zakupu w Serwisie należy podać dane służące do zidentyfikowania Kupującego;
 • rejestracja w bazie Klientów jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić i ułatwić zakupy w Serwisie.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:

 • Cel - wykonanie umowy pomiędzy AdCreator a Użytkownikiem serwisu - podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik;
 • Cel – marketing produktów i usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych w sposób zautomatyzowany), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) - zgoda osoby której dane dotyczą (Użytkownika);
 • Cel – przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności serwisu – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) - uzasadniony interes administratora.

Dane osobowe Użytkownika serwisu, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.


8. Nieudostępnianie danych innym podmiotom
Zgodnie z przepisami obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej odpowiednich ustaw o ochronie danych osobowych:

 • Uzyskanych od Użytkownika danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem, np. operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich, spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w serwisie towary oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących, firm hostingowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.
 • Wszystkie firmy współpracujące z serwisem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników danych osobowych, zobowiązały się do ich ochrony w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
 • Posiadane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 • Nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.
 • Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Użytkowników nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.


9. Wgląd do danych
Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.
Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownicy mogą dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Sposoby wycofania zgody wskazane są w pkt. 6 powyżej.

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem (dane w pkt. 2 powyżej).

Właściciele innych witryn nie mają dostępu do zgromadzonych danych. Dane konta Użytkownika każdorazowo dostępne są po jego zalogowaniu. Zaleca się, aby Użytkownik używał unikalnego hasła i nie udostępniał go innym Użytkownikom.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie serwisu, powinien wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

10. Zastrzeżenia
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować przez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronach Serwisu.

11. Linki zewnętrzne
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis adcreator.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w lewym panelu strony oraz podstron, a dodatkowo skontaktować się z nami można używając formularza w zakładce - KONTAKT.

 

Polityka plików cookies z dn. 29.06.2017 r.
 

Polityka plików “cookies” serwisu adcreator.pl

1. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć małe porcje danych informatycznych przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
- Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Czytaj więcej: Informacja o cookies

W tej części możesz sprawdzić ważne informacje na temat cookies, regulaminów, wysyłek i tym podobnych rzeczy.