41-400 Mysłowice
Górnicza 5/21

+48.602 507 232
adcreator@adcreator.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /adcreator.pl/joomla30/templates/dd_creative_103/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Regulamin Serwisu AdCreator

Regulamin serwisu internetowego z dn. 04.07.2018 r.

 

§ 1 Informacje ogólne

Serwis AdCreator (zwany dalej Serwisem), dostępny przez domenę adcreator.pl, składa się ze:

Właścicielem Serwisu jest firma:

AdCreator, Internetowa Agencja Reklamy, Krzysztof Hudzikowski
wpisana do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP 222-075-75-16, REGON 242971265,

zwana dalej Właścicielem.

 

§ 2 Znaki towarowe, opisy produktów, artykuły, obrazy oraz inne treści

1. Znaki towarowe zamieszczone w Serwisie są zastrzeżone i chronione prawem w Polsce. Bez pisemnej zgody Właściciela Serwisu nie mogą być kopiowane, powielane, przetwarzane, zmieniane, udostępniane ani w żaden inny sposób wykorzystywane.
2. Znaki towarowe partnerów Serwisu są przez Serwis wykorzystywane na podstawie odrębnych zgód ich właścicieli uzyskanych przez Serwis, prawa do nich przysługują ich właścicielom.
3. Opisy towarów oraz artykuły i każde inne zamieszczone w Serwisie treści są autorskie i chronione przez ustawę o własności intelektualnej. Treści te mogą jednak być kopiowane, powielane, przetwarzane, przesyłane i udostępniane tylko z podaniem źródła (linku do strony) z którego pochodzą (jako cytat), nie mogą jednak być zmieniane z podaniem źródła, chyba że zostanie to wyraźnie napisane, że osoba udostępniająca zmieniła udostępnioną treść pochodzącą z Serwisu (poda źródło).
4. Treści, o których mowa w § 8, pkt. 2, nie mogą w niezmienionej formie być częścią innej strony, witryny, bloga lub innego serwisu internetowego, którego właścicielem nie jest Właściciel Serwisu.
5. Obrazy i zdjęcia zamieszczone w Serwisie są pozyskane przez Serwis na podstawie obowiązujących umów z ich właścicielami albo są autorskie. Wszelkie prawa do nich są zastrzeżone, ich kopiowanie, powielanie, przetwarzanie i inne podobne czynności są zabronione i karane przez prawo na podstawie obowiązujących w Polsce i UE przepisów. W szczególności zarezerwowane jest prawo do znaku słowno-graficznego AdCreator (zwanego dalej Logo), który jest znakiem zastrzeżonym w Polsce.
6. Wszelkie używanie jakiejkolwiek innej zawartości pochodzącej z Serwisu jest zabronione bez pisemnej zgody Właściciela Serwisu.

 

§ 3 Regulamin Sklepu
1. Z regulaminem Sklepu można zapoznać się na stronie https://sklep.adcreator.pl/regulamin-pm-11.html
2. Inne dokumenty, takie jak Polityka plików cookies Sklepu, Polityka Prywatności Sklepu dostępne są bezpośrednio ze strony Sklepu http://sklep.adcreator.pl.

 

§ 4 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.  
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania Klienta droga elektroniczną.